Ordo Cypriniformes

Karperachtigen

De bovenkaak is meestal uitstulpbaar; mond (kaken en gehemelte) altijd zonder tanden; vetvin afwezig (behalve in sommige Cobitidae); kop bijna altijd zonder schubben. Ze komen in zoet en brak water voor. Er behoren wereldwijd zo'n 6000 soorten toe, onderverdeeld in 6 families.

Alleen de in Nederland aangetroffen families/ soorten worden hier genoemd.

Familie Balitoridae (Steenkruipers/ Platte grondels/ Bermpjes)
Barbatula barbatula - Bermpje

Familie Cobitidae (Modderkruipers)
Cobitis taenia - Kleine modderkruiper
Misgurnus fossilis - Grote modderkruiper

Familie Cyprinidae (Echte Karpers)
Abramis brama - Brasem
Abramis sapa - Donaubrasem
Alburnoides bipunctatus - Gestippelde alver
Alburnus alburnus - Alver
Aristichthys nobilis - Grootkopkarper
Aspius aspius - Roofblei
Barbus barbus - Barbeel
Blicca bjoerkna - Kolblei
Carassius auratus auratus - Goudvis
Carassius carassius - Kroeskarper
Carassius gibelio - Giebel
Chondrostoma nasus - Sneep
Ctenopharyngodon idella - Graskarper
Cyprinus carpio - Karper
Gobio gobio - Riviergrondel
Romanogobio belingi - Witvingrondel
Hypophthalmichthys molitrix - Zilverkarper
Leucaspius delineatus - Vetje
Leuciscus cephalus - Kopvoorn
Leuciscus idus - Winde
Leuciscus leuciscus - Serpeling
Phoxinus phoxinus - Elrits
Pseudorasbora parva - Blauwband
Rhodeus amarus - Bittervoorn
Rutilus rutilus - Blankvoorn
Scardinius erythrophthalmus - Ruisvoorn
Tinca tinca - Zeelt
Vimba vimba - Blauwneus

%LABEL% (%SOURCE%)